Hayırlı Cumalar

Kur’an- ı  Kerim,  gayb’a  “ yu’minune  bil  gayb .”   Gayb’a  inananların  kitabıdır. “   Efendim  böyleydi, efendim  şöyleydi “    Yok. “  Ya   halli   kaddel   beled,    bil   bali   bali   bali   … Read more “Hayırlı Cumalar”

Onun için âlemlere rahmet gelen Rasûlullah Efendimiz şu girdiğimiz Recep Ayını çok methederdi.Bilirsiniz biz İslâmların bir çok geceleri vardır. Gece, gece!.. Bu geceler; Regaib Gecesi, Mevlüd Gecesi,… Read more

İLİM

Kâinatın kanunlarını, nizamını, hadiselerini tetkik akla sokup idrak etmeye, bunlardan bazı hakikatları çıkarmaya İLİM diyoruz.Bu ilimlere tecrübe, tetkik ve akıl ile varılıyor. Bunun hududu (yani ilmin) yokmuş… Read more “İLİM”

Esas olarak Dört Peygambere indirilen dört Semavi kitap vardır. 1-Tevrat Musa aleyhisselam’â, 2- Zebur Davud aleyhisselam ‘â, 3- İncil İsa aleyhisselam’â, 4-Kur’an-ı Kerim Resulü Ekrem sallallahü aleyhi… Read more

Temizlik HAYY esmâsına hürmettir. HAYY esmâsına hürmet etmek demek HAYY esmâsını tanımak demektir. Bunu tanımak Allah’ı bilmek ve ona ubudiyet , kulluk etmek demektir. Ondan dolayı temizlik imandandır buyurulmuştur. En nazifetü… Read more

Her şeyin aslı o halde “Su” dur. “Su” cennet nimetidir. “Su” azizdir. Dünyada cennet nimeti olarak gözümüzle gördüğümüz, elimizle tuttuğumuz, tattığımız yegane nimet “Su” dur. Başka cennet… Read more

Gözünde gözyaşı varsa oraya muhakkak rahmet nâzil olur.  Şüphe etme bu sözden. Rasûlullah’ın sözüdür. Ateş, ateşe tapana bile lütfetmez. Mecusiler ateşe taparlar. Mâdem senin Allah’ındı girsene içine derhal yakar. Ateşin tabiatı da… Read more

Dağ, taş, yer, gök, yıldızlar, toprak, teneffüs ettiğimiz hava, rüzgar, ateş hepsi Allah’a tapar. Bizim bilmediğimiz, görmediğimiz, anlayamadığımız bir dil ile onu daima anarlar. Allah’ı övmeyen tesbih… Read more

Rahman suresi dedik, insanın Sultanî Ruh’unun Allah laboratuarında tahlilden sonraki raporudur…

Hadis-i Kutsî’de; “Habib’imin  ruhunu  yüzümün  nurundan  halk ettim.”diyor  Cenab- ı  Allah.  Hadis-i Kutsî. “ Resulullah’ın  Muhammed  Sallallahu  Aleyhi ve Sellem  Efendimiz’in  ruhunu  kendi  yüzümün nurundan  halk ettim.”… Read more “Rahman suresi dedik, insanın Sultanî Ruh’unun Allah laboratuarında tahlilden sonraki raporudur…”

Cenâb-ı Resûl’ü, İlliyyîn’e, Mi’rac’da Cebrail kavuşturmuştur. Mekke ile Kudüs arası Mirac’ın ilk merhâlesini teşkil eder… Abid olarak… Ötesi bizce meçhul… Bir şey söyleyemeyiz. Namaz, müminin Miracı olduğuna… Read more

HAMD…

Bunun manası hiçbir dilde yoktur. Arapçadır, hiçbir dile tercüme edilemez. Bunu izah etmek istersek,Fazilet ile sema etmek diyebiliriz.Hamd Cenabı Hak’ka mahsustur. Hamd yalnız Cenabı Hak’ka yapılır. Hamdı… Read more “HAMD…”

Muhterem Cemaat… İmam Efendi bir mihrabiye okudu. Mihrabiye biliyorsunuz imamlar namazdan sonra hıfzındaki, aklına ne gelirse Kur’ân-ı Kerimden bir sûre bir âyet okurlar. Bu âyet ister İmam… Read more

Kur’an- ı Kerim’de bir Ayet-i Kerime vardır.   “ Ülaike  humul muflihun.”    Var değil mi? “ Ülaike humul muflihun.” Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bunun manâsının içine dalın da bakın… Read more

Er Rahman Şöyle başlıyor. “ Er Rahman. Allemel beyan. ” Er Rahman, ne? Ulan Allah’ın ismi Er Rahman be. Burada Er Rahman, dedi mi, Allah’tır yahu. Er… Read more

Aziz cemaat; Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz’in güzel Hadisleri’nden bir Hadisle başlayacağım söze. “ El edebi hayrun minezzehebi.” = “ Edep altından ve her şeyden hayırlıdır.” (… Read more

Bazısı içini temizlemek için fırsat bulamaz. Bazısı da içini temizlemek için. Şimdi esas; Hazret-i Ali, çocuklardan, daha büluğa ermeden İslâm oldu. Zeyd ibn Harise, kölelerden. Bunlarda bir… Read more

Aziz cemaat namazlardan sonra, namaz kıldıktan sonra imam efendiler, Kur’ân’ın o anda kendi aklına gelen bir sûreden bir sayfa okurlar. İslam Dininde, İslam âdâbında câmii lügatında “mihrabiye”… Read more

Hepinize selam ederim. Yaşar, Sabri Türker bey çok evvel bana bir mektup yazmıştı, bir sual soruyordu, Fakat ben ona cevap vermeyi unutmuşum. Geçenlerde mektupları karıştırırken mektupta gördüm… Read more

ALLAH DOSTU OLMAK İSTERSEN.      GÜZELDİR. OKU …..                                 17 – 11 – 1983 – Perşembe Hanecioğlu Oteli / Ankara.   Teheccüt namazından   sonra; Allahumme  entel  mennan  bedius  … Read more

Şam’da Ümeyye Camisi var, Emeviyye yani. Ona Araplar Umeyye derler, Umeyye camisi. Dört tane mihrab var, ondan sonra Zekeriyya makamı var orada biliyorsunuz. İkindi namazını kılmış, şöyle… Read more

  GÖRÜNEN GÖRÜNMEYEN GÖRÜLEMEYEN Herşey fizik, kimya ve diğer maddi malzeme ile izah edilemez . Madde âleminde mihâniki kanunlardan bahsederken diğer âleme çevrildiğimizde o âlemde kanunun değil… Read more

İSM-İ AZAM

Dinleyen bir zât: 15 mayıs 1971 günlerden cumartesi. Muhterem hocam müsadenizle birşey sormak istiyorum. “Buyurun!” Dinleyen bir zât: “İsm-i Azam hakkında Efendim. biraz sizden, çok dinledik ama… Read more “İSM-İ AZAM”

Resulullahın mânevî meziyyetini bahsetmeye kimsenin mecâli yoktur. Onun büyüklüğünü.. O’nu ALLAH methediyor. ALLAHın methettiği insanı kul methetmesi gülünç olur. Onun için orayı hayranlık ve asil bir sükutla… Read more

İslami görevlerini yapmaya çalışanlardan büyük bir kısmı Hak yolundaki gerçek bilgileri öğrenip Allah’ın insana verdiği reyhan kokusunu çıkarıp etrafına onu yaymaya bakacağına,şeytanın pençesine düşmüş namazda bile cesedi… Read more

Hatim duası ve Kur’an-ı Kerimin dinlenmesi neticesinde onda hâsıl olan ecri sevabın Resulullah kanalıyla Cenabı ALLAH’tan niyazı bizim vaazımız onun yanında bir atın burnuna konan at sineği… Read more

Bu sırrı ortaya çıkarmak için “İnsanı” yarattı. Hem kendi suretinde yarattı. İlahi Esmaların vahdetinden, vahdetten kesrete açılan menevişlerin bir araya gelmesinden olduğu için, İlâhi Esmaların birleşmesinden dolayı kendi… Read more

ES-SELAM

21.9.75 Necip Bey Çok uzaklardan, mezarlıklardan, ihtiyarların oturduğu sapa yerlerden bir kırçiçeği safiyetiyle size sesleniyorum. Sizi bundan 41 sene evvel Galatasarayın karşısında Senyuan denilen garip bir pastahane vardı, orada… Read more “ES-SELAM”

ARALIK 1989

İnsanların hayatını kıymetlendiren ve süsleyen yüce duygular vardır. Vicdanınızı bu duygularla doldurunuz. Temiz inançlar vardır. Kuru baskıdan, inkârdan, hurafelerden, felsefi fikirlerden uzak kalmak gerekir. Bu tertemiz inançlara… Read more “ARALIK 1989”

  Şaban Ayında dünya üzerindeki hayat, öteki dünyada faideli olabilecek bir tecrübe kazandırır. Bu pazarda beyhude serseri gibi dolaşma bir şeylere yap kendine!. Onun için dünyada bu… Read more

VAHİY

Allah birçok peygamberler gönderdi. İnsanları aydınlattı. Göndermeseydi şöyle olurdu gibi dua ve sözler doğru değildir. Allah’ın yarattığı kâinat kanunu böyledir. Biz ancak hamd ve şükrederiz. Kur’an 114… Read more “VAHİY”

Secde

Âlemde her secdeye başını koyan şöyle düşünecek, âlemde kendinizden fazla nimet verilmiş hiçbir kul bulunmadığını düşüneceksiniz daima. “Efendim bize ne nimet Verdi?” Nimet verilmemiş olsaydı Rasûlullah’a inanıp… Read more “Secde”

FATİHA

Fatiha sûresi Mekke’de bir defada nazil olmuştur. Bu sûre hakkında binlerce tefsir, yüzlerce fıkıh üleması izahlar yapmıştır. (Fıkıh: Nefsi insaniyenin leh ve aleyhdeki şeyi bittefekkür düşünerek bilmesidir).… Read more “FATİHA”

HAYÂ

… En büyük hayâ, Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimizdedir. İmamı Hanbel’i Hârunu’r- Reşid’in oğullarından birisi katlettiriyor. İmamı Hanbel’e soruyor ki: “Kur’ân-ı Kerim mahlûktur” diyeceksin!” diyor. Yani… Read more “HAY”