KANDİL…

İslam dininde geceler vardır.

Regaib gecesi, Mevlüt gecesi, Berat gecesi, Miraç gecesi, Kadir gecesi. Dedelerimiz bunları toplamış, hepsine bir isim vermiş. Kandil demiş. Kandil.Kandil ne? “ Allahu nurus semavatı “ Ayeti vardır bilirsiniz. Orada bir züccac’dan bir kandil vardır. Kandilin içinde zeytinyağı var. Ayeti okuyun tefsirlerden. Kandil yanar bilmem ne olur, şu olur, bu olur var ya ona izafeten “ kandil gecesi “ demiştirler dedelerimiz. Dedelerimiz boş yere lakırdı etmezler. O “ Allahu nurus semavatı ” ayeti, her Müslümanın alnında bir gün tecelli eder. Sen namazına devam et. Onun için kandil gecesi demiştirler.

Daha gecelere girmeden evvel, Regaib gecesi, regibe’nin cem’idir. Çoğuludur. Mesela, insan,

İnsanlar. Regibe insan desek, tek bir fert. Regaib, onun cemi’dir Arapça’da. Mesela, hilal deriz. Ay hilal. Hilal’in cemi nedir? Ehle’ dir, Arapçada, ehle. Elif. he, lam, he. Niye böyle? Kaidesi yok onun, öyle olur. Onun da bir hikmeti vardır.

Çünkü Kur’an Arabî lisan üzere inmiştir. Kur’an Arapçada değildir, aziz cemaat, Allah’cadır.

Bu kelimeyi unutmayın. Çünkü Kur’an Arapça olsaydı, her Arap, Kur’an’ın manasını anlardı. Kur’an Arapça değildir, Allah’cadır. Resulullah’ın hadisleri de, Arapça söylenmiştir, Arapça değildir. Sallalahu Aleyhi ve Sellem, Selat O’nun üzerine olsun, Muhammed’cedir. Resulallah’ın pota- yı Muhammediye’sinde erirsen, Hadis-i Şerif’in manasını anlarsın.

Hadis-i Şerif’ler, bir, iki, üç, dört çeşittir. Yani renk olarak, alırsanız. Siyah, kırmızı, mavi, yeşil, diye hani misal olarak söylüyorum. Bir hadisler vardır. Resulullah’ın zamanı saadetine aittir. Yani Resulullah, ceseden dünya üstünde iken, Sahabe-i Kiram, kendisini gören ve o zaman yaşayan insanlara hitaben hadisleri vardır. Resulallah’ın bu hadisleri, Resulullah teşrif-i illiyin ettikten sonra, dünyadan ayrıldıktan sonra, o hadisler, böyle bir mukaddes külliyat halinde dururlar.

Resulallah’dan, teşrif-i dar-ı illiyin ettikten sonra, ki Tabiin, Tebea tabiin’e ait hadisler vardır. Ondan sonra hadisler, Tebea tabiin’den sonra, asırlarca, bir karın sonra. Bir karın’ı Cenab-ı Peygamber tarif etmemiştir. Der ki, Benden sonra, bir karın sonra.“ A . Hadis’in A kısmı. B kısmı, Dünyada tek, Beni İsrail’den, Yahud’dan tek kişi kalmadıktan sonra. “ ( H.Ş.) Birinci’de dedik, Bir karın sonra,noktalı virgül, B, Dünyada tek Yahudi nesli kalmadıktan sonra. Kıyamet kopmaz.” ( H.Ş.) demiş.

Bir karın nedir? Yahudi nesli. Bunlar söylenmez. Yahudilerin bilirsiniz, Arz-ı Kenan’da şimdi hükümet kurdular. Yahudiler, bedduayı, kendi Peygamberlerinin beddua’larını almıştırlar, hiç bir devlet kuramazlar. Buradaki kurulan hükümet, ki siyasetle benim alakam yoktur. Büyük bir işarete delildir. O kadar.

100 senede bir, ……………senede bir ümmetim içinden, ……… …………… Kur’an’ın içindeki ayetleri tahrif veya kendi aklınla, hayııııır müfessirin-i kiram Rıdvanullahu Teala bunların hepsi fasih insanlar, ömründe yalan söylememiş insanlardır. Bunlar benim Kur’an’mın ayetlerini, yani Allah’ın bildirdiği ve ben de ümmete tebliğ edilen ayetlerini, Müslümanlar arasında ayetlerin manaları ve tatbikleri azaldığı için, o onları takviye edecektir, demektir. Gelen her 100 senede bir…Burada duralım. Regaib gecesi dedik. Regaib gecesi, Receb ayının ilk Cuma’sı.

R e g a i b gecesi dedik.Regaib gecesi, Receb ayının ilk Cuma’sı.Perşembeyi Cuma’ya bağlayan gecedir. Regaib gecesi, mevlüt gecesi değildiiiiir. Regaib gecesi Resullah’ın Hazret-i Abdullah’la, Hazret-i Amine’nin evlendikleri zifaf oldukları gece değildir. Çok dikkat buyurun.Hazret-i Amine, Resulallah Efendimiz’in mübarek nuru doğurmağa vesile olan dünyanın en büyük insan kadının, Resulullah’ı hamile olduğuna muttali olduğu anladığı gecedir. O da, Rebiülevvel ayının 12. ci gecesidir. O gece Hz. Amine kendinin Resulallah’a hamile olduğunu,” ben hamileyim ” diye hissettiği gecedir. Mevlüt gecesi.

B e r a t gecesi, Şaban ayının 15.nci günü Resulullah’a Nebiliğin tebliğ edildiği gecedir. Cebrail gelmiş “Sen Nebi’sin demiştir.

Mirac ( Kadir) gecesi, Ramazan’ın 27.nci gecesi olarak müfessirin ve şeyler kabul et-miştir. 27.ci gece midir, ikinci gece midir, 3.ncü gece midir, 25 nci gece midir. Biz bekliyoruz, Mirac gecesi, K a d i r gecesi gelecek, acaba şu gece midir? Bilinmeeeeeez.

Efendim, Hadis- i Resulullah var. Ben de biliyorum Hadis-i Resulallah, hem ezbere biliyorum. 40 sene evvelden ezberledim. Tek gecelerde arayın, son haftasında 26 – 27 – 28 nci gecelerde arayın.” ( H.Ş.) Hepimiz biliyoruz bunu. Kadir gecesi Ramazan ayının içinde bir gecedir. Peki Kadir gecesinde anlatacağız onu. Bu sene Kadir gecesi, şimdi hangi aydayız? Aralık ayında. Geçen sene Ramazan, Bayram aralığın kaçındaydı? Ocaktaydı. E, bir hafta bu tarafa geldi. Kadir gecesi ne oldu? O da bu tarafa geldi. O halde Arabî aylara göredir. Arabî aylar, gökteki ayın eskiyip yenilenmesine göre olduğu için Ramazan kışa da gelir, yaza da gelir.

Bu gün Mart, Ocak değil mi? Ocağın kaçında şey? Aralık ayının kaçına geliyor, şey, Kadir gecesi? 18. ine geliyor Aralık ayının. Peki Mart ayı derse : “ Ya Rabbi, hep aralık ayını mı buldun? Sen âdilsin, bana niye Kadir gelmiyor? “ diye.

Onun için 365 günde bir geceye, bir nur çıkar, o gece. Hangi geceye tesadüf ederse, o gece Kadir Gece’si olur. Allah’ın adaleti tecelli edecek . Cenab- ı Peygamberden bu zamana kadar, bütün senenin günleri Kadir’den nasibini almadıktan sonra kıyamet kopmaz. O kadar. Şurada bir nur var. Dünya dönüyor, şurada. Ramazan ayı geldiği zaman, 30 gün. Bunun içinde, bu nurun deniz feneri gibi yanar döner ya, Ramazan ayının içinde bir gece bir yanıverir o. O ışık, hangi geceye tesadüf ederse, o gece Kadir Gecesi olur. İnce bir nokta, hepiniz anlıyorsunuz.

Şimdi, Mirac gecesi; Resulü Ekrem için afdaldır. Çünkü bütün perdeler kalkmış, Kab-ı Kavseyn kadar yanaşmış, senli benli, “ Şeş cihetten emr olundu Ya Muhammed gel beru “ mekandan münezzeh, her taraftan: “ Ya Habibim gel “ emirleri çıkarmış. Mekandan münezzeh. Şey, mevlütte ne güzel anlamıştır onu Süleyman Çelebi Hazretleri.

Şeş cihetten emr olundu Ya Muhammed gel beru.. Bi hurufu savtu ol Padişah. Sessiz, kelimesiz olarak, sessiz, kelimesiz olarak, Cenab-ı Allah söyledi ona bî içtiba.” Yani sessiz, kelimesiz karıştılar birbirlerine. Ona bizim aklımız ermez oğlum. Beşer aklı geçer orada. Çünkü Cenab-ı Allah’ı bu cesetle görmeğe tahammül yoktur. Ancak ahirette görülecek.

Hatta Musa bile biliyorsunuz, dağa çıktı, çok haşin bir Peygamberdi. Cebbar, celal sıfatı çok, iri yarı. Velemma cae Musa li makatina vekellemahu rabbehu “. = “ Vatka ki zaman geldi. Musa mîkat geldi, dağa çıktı. “..” Ve kellemehu rabbuhu.” = ” Allah’la konuşmak için.”…” kale.” = “ söyledi.“ “ Rabbi” = “ Ya Rabbi.”…” erni enzur ileyk

Bana bir gösteriver kendini dedi.” ..” Kale,” = “ cevap geldi, söyledi.” ..” Len terani “ = “ Beni göremezsin,“ Ben görünmem “ demedi. Len terani “ = “ Beni göremezsin, “ Ben görünmem “ deseydi. = ” Len era “ demesi lazımdı orada. ” Len era “ demedi. Len terani “ = “ Beni göremezsin,

Madem ki ve lakin “ = “ istiyorsun,”.. “ enzur ilel cebeli “ = “ dağa bak ya Musa dedi. Karşıdaki cebele bak. “…” enzur ilel cebeli feinistekarre mekanehu fesevfe terani = “ Eğer dağ yerinde durursa ya Musa beni görürsün.Dedi, cevap öyle geldi. Musa döndü dağa, Peygamber gözü bu, Felemma tecella rabbihi.” = “ Vaktaki Allah bir nur huzmesi ile dağda tecelli etti, Felemma tecel-la rabbihi lil cebeli, “ = “ cebel “ .. ” calehu dekkan “ = “ Cebel birden eriyiverdi,”…” Ve harren Musa saika,” = “ Musa da bayılmış olarak yere düştü, tahammül edemedi ona.

Ondan sonra kalktı. Ya Rabbi ben hata ettim dedi. “Hata ettim“ dedi. Onun için bu ce- set Allah’ın nurunu görmeye mütehammil değildir. Bu cesetten çıkıp, ahiret fizikî, kimyevî usulünün orada yaşama şartlarına girdiğimiz zaman Cenab-ı Allah’ı görebiliriz. Burada göremeyiz. Onun için M i r a c Gecesi, Resulallah için aftaldır. Kadir Gecesi ümmet içindir. Çünkü Kadir Gece’sinde Kur’an-ı Kerim vahy olmağa başlamıştır. Kur’an-ı Kerim inmeğe başlamıştır. Kadir Gecesi.

B e r a t gecesi, kainata rahmet. Rahmeten lil alemin’in, nebiliğin geldiği gecedir.

K a d i r gecesi, secde-i Rahman’a başını koyanlar içindir. Bu gece bütün günahları Cenab-ı Allah afv u mağfiret eder. Allah’ın adaleti de Berat gecesi tecelli eder. Berat gecesi de kainata Rahmettir.

O vakit artık, ind-i İlahi’de kabul olan kıstas ne ise, .der ki ; “ ben bu gece 15 senelik günahları affediyorum.”dedi. Bu da asi milletlere, dinsizlere, imansızlara, sapıklara, zındıklara, münafıklara, daha aklı başına gelmeyenlere fırsat veriyor Cenab-ı Allah. Aman veriyor. O gece, 15 senelik mesela mahkumiyetler afv oldu dese, 20 seneliğin 15’i gitti, 5 senelik cezası kalır. 7 senelik cezası olan haydi afv olur gider.

Onun için Berat Gecesinde bütün kainattaki olan, kim olursa olsun onlara rahmettir. Cenab-ı Allah o dinsizlerin bile bazı günahlarını afv u mağfiret eder. Yola gelsin, imana gelsin diye. Çünkü insanlar mü’min doğarlar, mümin ölürler. Allah öyle takdir etmiş.

Mü’min doğar, mümin ölür. “ Efendim mü’min doğdu, sonra kafir oldu adam.“ Olsun mü’min doğdu o. Son nefesinde de, Kella iza belegatit terakiye. Ve kıyle men râk.” = “ Şu terkova kemiğine can geldiği zaman, doktor ararlar, aman doktor. Der. Ve zanne ennehul firak.” = “ doktor da bir faideyi bulamayacağını anlayınca hasta anlar ki.” ..” Ve zanne ennehul firak.” = “ artık ben gidiyorum, aaaa demek benim bildiğim gibi değelmiş,Değilmiş değil, “ değelmiş “ Anadolu dilinde. Değilmiş derse, birisi itiraz eder, “ şöyle de olabilir.” Dedemizin sözüyle değelmiş dedi mi, “ boğarım seni bu böyledir.” demektir. Mühlet verir.

Vet – teffetis saku bis. İlâ rabbike yevme – izinil mesak. sak= Ayakları birbirine dolaşır der ki demek ki böyle değelmiş bu, vay anasınıııı ben inanmadım ama gözüm açıldı. Aha, amentü dedi o, “ doğruymuş “ dedi. Mü’min oldu mu? Oldu. Ama o aradaki geçen edepsizlikler onlar bitmez ağam. Onları müsaade et, biz bile kırbaçlayabiliriz.

Alimin birine sormuşlar, demişler ki; “ sana Allah var mıdır, yok mudur diye birisi sual sorsa ne dersin? “…” Allah’ın mevcudiyetini, ilmimle, sununla, bununla, ispat ederim, iki gün adama konferans veririm” demiş. Bir çobana sormuşlar; “bir adam sana gelse Allah var mıdır, yok mudur dese ne dersin ona? “ demişler. Çoban demiş ki, var, Allah vardır derim. “ demiş. “ İtiraz ederse ne edersin? “ demiş. “ Derhal kafasını keserim.” demiş. Bu değelmiş de öyle oğlum. Dedemiz onun için, “ ha dur ağam bakayım fazla ileri gitme.” O demektir. Değelmişle, değil arasındaki fark bu kadar.

Onun için Berat Gecesinden bütün mahkümlar, bütün sapıklar, herkes şey eder. Müslüman? Müslüman da tabii. Müslüman’ın mesela 15 senelik edepsizliği var. Cenab- ı Allah da o günkü murad-ı İlahisi “ 20 senelik edepsizlikleri affettim “ dedi mi tertemiz olursun oğlum. Bunu niçin yaptı? Bunu yaptı ki her gün müteyakkız buluuun, namaz kılmaya başladın arayı verme, belki o güne tesadüf ediverir, ötekilerin hepsi afv olunur. Allah insana fırsat verir.

Onun için mezar yakın oğlum, mezarlık memleketten dışarı amma, Allah’a en yakın yerdir. Sen mezara gitmeden Allah’a yakın olursan mezara gittiğin için, gittiğin zaman, münkir ve nekir melekleri sana ikram ederler. Çiçekler getirirler, o toprağı yumuşatırlar, nurlar şey ederler, amma yapmazsan mezar insanı daraltır.

Bu işler ne kadar genişletirsen o kadar daralır, ne kadar daraltırsan o kadar genişler. Onun için İslam dininde bir kaide vardır. ”El emru iza dakı ettesia vettesia dak,“ = “ Bir iş ne kadar genişlerse o kadar daralır. Bir iş ne kadar daralırsa, o kadar genişler.”

Hz. Halvan gece sabaha kadar namaz kılarmış, uyumazmış. Zamanın Gavs’ı. “ Ya Halvan ne oluyorsun,” demiş. “ Yav, bana bir şey olmuyor, namaz kılıyorum, zevk duyuyorum,demiş. Resulullah sabahlara kadar kılarmış, ayaklan şişermiş. Ben niye kılmayayım, taklit etmeyeyim onu ”demiş. “ E, peki demiş secdeyi sen aklınla demiş, Resulullah bildirdi.

Çünkü biz, “ Yu’minune bil gayb,” …” gayba inanan “ insanlarız. Gayba inandığımız için, görmeden inanıyoruz. Her babayiğidin kârı değil. Bizim gayb’a inanmamız, Resulullah’ın hadisi ile sabiltîr. Asıl benim kardeşlerim, benim yüzümü görmeden inanan insanlardır.” ( H.Ş.) demiş. Bakın 1380 1400 sene geçti. İnanıyoruz biz O’na. O halde bizim gayb’a inanmamız iki türlüdür. Bir, Resulullah’ın yüzünü görmeden inandık O’na. İkincisi emrettiği gayb’a da inandık. İki gayba inanıyoruz. Zaman- ı Saadetteki mübarek sahabeleri ki, biz onların ayağının tozu olamayız, yıldız gibidirler onlar. Benim sahabelerime dil uzatanlar İslam değildir.” ( H.Ş.) Buyurmuştur Cenab- ı Peygamber…

Namaz insan vücudunu unutup ruhun hakim olduğu bir vaziyettir.Hakiki namazda ceset ruhun emrindedir.Şekli miraçtır….

M.Derman(k.s)

Vaazdan alıntıdır.

12 thoughts on “KANDİL…

 1. EFENDİM MÜNİR DERMAN (K.D) HAZRETLERİ HAKKINDA BAZI SİTELERDE ATATÜRK HAKKINDA YAZILARINDAN BAHSEDİLİYOR SİZDE BUNUNLA İLGİLİ BİR MALUMATINIZ VAR MI ? CİDDEN EĞER YOKSA MÜNİR DERMAN HAZRETLERİNE İFTİRA ATMIŞ OLUYORLAR

  1. Hayırlı akşamlar
   Rahmetlik dedemin bir çok yazıları bulunmakta.Evet ATATÜRK hakkında da var.Ancak bahsetmiş olduğunuz sitelerin anlattığı ve yazdığı şekilde değil.Siyasi birtakım olaylara karşı yazılmış yazılar yayınlamaktalar ve dedemi maalesef kullanmaktalar.Hukuki süreci başlattık zaten Avukat takibinde bunlar.Tşkk ederim ilginiz için.Blog da yazmış olduğumuz Önemli Duyuru adı altındaki metni okuyun lütfen…

  2. Rica etsem.Bazı siteler demişsiniz hangileri olduğunu bizimle paylaşırsanız sevinirim.Hangi yazı olduğunu da paylaşırsanız lütfen.

   1. CEVAP VERDİĞİNİZ İÇİN ALLAH RAZI OLSUN. MÜBAREK HOCAMIZ HAKKINDA EN ÇOK YAZI YAZAN SİTE ŞU:
    onaltıyıldız: Münir Derman’ın El Yazısı ile Atatürk-2
    onaltıyıldız: Ey Türk Gençliği
    onaltıyıldız: Münir Derman’ın El Yazısı ile Atatürk
    onaltıyıldız: Başlıksız Yazı Münir Derman hoca
    EFENDİM BİRDE BU SİTE YAZDIĞI BU YAZILARI HİÇBİR YERDE YAYINLANMADIĞINI SÖYLÜYOR
    BİRDE ŞU SİTE VAR:
    ne mutlu türk’üm diyene ( dr.münir derman ) – Eskimeyen Dostlar
    EĞER Kİ HOCAM HAKKINDA BİR ŞEY RASTLARSAM SİZE BİLDİRECEĞİM. BİR DE RAMAZAN AYI YAKLAŞIYOR DA BLOG OLARAK HOCAMIZIN BİR RAMAZAN AYI HAKKINDA SOHBET YA DA YAZISINI RİCA ETSEM YAYINLAR MISINIZSINIZ ALLAH’A EMANET OLUN

    1. Allah hepimizden razı olsun.Ben teşekkür ederim ilginiz için.yazmış olduğunuz internet sitelerinin çoğunu biliyoruz.avukat ilgilinecektir.
     Tabiiki zaten daha önce Blog da koyduklarımız da.Ramazan ayı içerisinde olduğumuz için bi yazı düzenlemesi yapıyordum.inşallah yayınlanacak.
     Sağlıcakla kalın.Allaha emanet olun sizde sağolun.

 2. Atatürkle alakali Münir Derman hocamizin yazdiklarini blog sayfanizda yayinlarsaniz inanin bu toplum icin cok önemli bir deger olacaktir.

  1. Ramazan ayı bitsin İnşallah en yakın zamanda paylaşırız.

   1. Efendim cidden bende şaşırıyorum bazen : Çünkü M.Kemal ile ilgili bir sürü resmi belge var Münir Derman Hz. ise o dönemlerde yaşamış mübarek bir zat tavrı nasıl olmuştur?.M.Kemal hakkında neler demiştir ? Ona göre M.Kemal Müslüman mı ? Cidden sabırsızlıkla bekliyorum. Allah’a emanet olun

    1. İyi günler Ahmet bey
     Rahmetlik Dedem yazdığı ve söylediği Büyük lider Atatürk için herkes türklüğü derecesinde onu anlar…Dinsiz midir..Hayır.
     O yüzden şaşırmanıza gerek yok,daha önce
     gönderdiğiniz siteleri biz de biliyor yaptıklarını takip ediyoruz. Kendi siyasi çıkar ve menfaatleri ni kovalayan Atatürk’ü kullanarak Türklük iddia edenlerden sanırım.

  2. İnşallah..Doğru anlaşılır.Dogru algılanır.

 3. Efendim sayin Sabri Tandogan beyefendi Münir Derman Hocamizi yakindan tanirdi ve örnek alirdi.
  Sabri Tandogan bey de Atatürk icin güzel yorumlar yazardi ve onu begenirdi.
  Sizden ricam Münir Derman hocamizin Atatürk hakkinda
  Yazdiklarini blogunuzda yayinlamanizdir.
  Kusura bakmayin cok aceleci davraniyorum biliyorum ama bu konu gercekten toplum icin aydinlatici olacaktir.

  En azindan yukarda on alti yildiz sitesinde yayinlanan dört yazisi onami ayit bizi bilgilendirirseniz sevinirim.

  Sizden izdirhamim Münir Derman hocamizin Atatürk hakkinda yazdiklari hakkinda bizi bu sayfada aydinlatmaniz.Bu calismaniz inaniyorum Allah katinda
  Cok yüksek derecede makbul olacaktir.

  Simdiden cok tessekkür ederim.Saygi ve Selam ile…

  1. Hayırlı günler hasan bey
   Allah rahmet eylesin Sabri Beyi biz ailecek tanır ve severdik eşi Rana Hnm da bir o kadar değerliydi…
   Elbette Atatürk için aksini iddia etmiyor mübarek dedem…Kitaplarında zaten mevcut.Paylaşım da yapıcaz.
   Yanlız OnaltıYıldız ve bir kaç tesadüf ettiğimiz siyasi ve çıkar amaçlı sitelerde dedemin yazılarını kendi amaçlarına yönelik kullanmaları.
   Selamlar

Comments are closed.