ALLAH DOSTU OLMAK İSTERSEN.

     GÜZELDİR. OKU …..                                

17 – 11 – 1983 – Perşembe

Hanecioğlu Oteli / Ankara.

 

Teheccüt namazından   sonra;

Allahumme  entel  mennan  bedius   semavatı  vel  ard.  Ya Hayy, Ya Kayyum, Ya Allahu    Celle Celâluhu.

Bismillahirrahmanirrahim

( 33 defa )   Allahumme Salli alâ   Seyyidina ve Nebiyyina  Muhammed.

( Selavat-ı  Şerife: Kendisine Nebiliğine  Nuruna…)

( 33 ) Allah

( 33 ) La ilahe illallah, ( sonunda ) Muhammeden  Resulallah.   Diyerek secdeye kapan,

Secde’de

( 3 ) defa   Elhamdu lillahi Rabbil âlemîn.               ( diyerek otur. Devam et.)

( 1 ) Ya Malik,   Ya Mümin, Ya Müheymin,   Ya Hak, Ya Hamid,   Ya Musavvir, Ya Müte- kebbir, Ya  Müdebbir, Ya Daim, Ya Deyyan.

( 33 ) Fatiha.

( 33 ) İnna a’tayna

( 33 ) Kulhuallahu ehad

Oku.  Resulallah’ın ruhuna hediye ettim. Ya Allah, azametin hakkı için ruhlarını haberdar eyle.

( 33 )    Ya Gani,   Ya Allah,  Ya Hayy, ……… Ya .Allah,  Ya Kayyum,    Ya  Cebbar, …..  Ya Allah, Ya Gaffar,  Ya Rahim.

******************

Essalatü vessalamu aleyk: Hakk’ın melâikeleri ile getirdiği selat ve Allah’ın selamı üzerine olsun.

Ya Resulallah:                       Ey Allahın Resulu

Ya Habibullah:                       Ey Allahın  sevgilisi

Ya Halilullah:                         Ey Allahın sadık dostu

Ya Nebiyyullah:                     Ey Allahın  nebisi, Hakk’ın  nurunu  makes  olan.

Ya Nur-ı Arşullah:                 Ey Allah’ın  Arş’ının  nurundan yaratılan nur.

Ya Nur-ı cesedil kevneyn:    Ey  âlem-i cismani ile ruhaniyetinin nurunun akseden cesedi.

YA Aynel hayat-ıl dareyn:    Ey  dünya ve ahiretin hayatının görünür gözü.

Ya Resulu  Rabbil  alemin:  Ey  alemlerin  Rabb’ının  Resulu. O’nun namına dünyaya gönderilen.

 

1.Allahümme   Salli  alâ Muhammed:  Bu nuruna Arş’a

2.Alahümme    Salli  alâ   Muhammed  ve alâ âl-i Muhammed: Nuruna, nuru taşıyan kendine.

3.Allahümme    Salli   alâ   Seyyidina ve Nebiyyina Muhammed: Resul’un kendine, nebiliğine, nuruna.

 Din; Alemde aslını, esasını bilmek aşkına din derler.

İbadetten maksat, ihsan ve kereme kavuşmaktır.

Rab;   Allah’ın esma  ve  güçleri ile kainatta tecellisi Rab’dır.

Bunların yekûnu İlah’dır. Allah değildir.

Bunları yaratan, yani tezahür ettiren O’ dur. Ancak bunların yekûnu, Hayy ve Kayyum olan İlah, Allah’tır.

Allahu lâ ilahe illallah. Hüvel Hayyul   Kayyum.

Allah ilah değildir. İlah yoktur. Ancak  Hayy ve  Kayyum  olan ilah, Allah’tır.

Bütün bu tezahürat doğrudur. Değişmez, hatadan âridir. Y                                                          Rab, görülemez. Tezahuru Hak olarak görülür. Hak esmasının tecellisi daimidir, görülür her an. Yevmun ve huve fi şan.ayetinin görünüşüdür.

Ya Rabbi: Ey tecelli eden Allah’ın kudretleri ve onun menbaı insanda tecelli eden o kud- retle onun menbaına çevriliyorum.

Ya Hak: Bende tecelli eden kudret Hak’dır. Onu tasdik ederim.   O, Allah’ın bende tecelli eden kudretidir.

Rab ile Allah arasını bağlayan Hakk’ı idrak ederek dua, secde ve tesbihat zikirdir.

Bu zikirlerin hepsinde hedef Allah’dır. Zikredici de  Allah’dır.

Bütün zikirlerde söylenen kelimeler lafızlar alettir.

Bunlara hulûs ile devamla kalb’te tarifi mümkün olmayan bir hâlet hasıl olur. İşte asıl zikir O’ dur. Dikkat  et,   “ budur “ demiyorum. Lafa dikkat et, çözmeye çalış…

Bütün mahlukat ve atomlar da tesbih halindedir. Bütün vucüt hücrelerinde devam eden bu tesbihatı kalb hissettiği zaman Hakk’ın zikri o zaman ortaya çıkar. Yine dikkat et, “ Allah’ın “ demiyorum. Hakk’ın  diyoruz.  Mansur bundan dolayı bağırdı.

Söylediklerim kuru lâf değildir… 

DUA;  Kulun, naz makamında kendini Yaratan’a vasıtasız ve büyük bir edep ve sevgiyle çevrilip arzularını, dertlerini açıklamasıdır. Hâlık’ı ile senli benli konuşmasıdır.

DUA;  Hakk’ın sende bulunan kudretleriyle Hakk’a dönmek, Hakk’a iltica etmektir.

DUA;  Mutad harici, Allah’ın bazı isimlerinin, Kur’an’da geçen isimlerinin bazı ayetlerle bir araya   getirerek yalvarmak duadır.

 Allah’tan   yalnız   A L L A H’ ı   iste.

O’ndan başka bir şey isteme.

Hattâ bir mertebede haramdır. Niçin? Seni, senden daha iyi bilenden daha ne istiyorsun, hayâ makamı   vardır.

Hayâ  makamında kolunu kaldıran adam,   Elhamdulillah’ı    bile güç der.            Sana senden   yakın olan, seni biliyor. “ Ya Rabbi, bana şu işi…..” . .” Ben biliyorum onu. “ der. Onu hatırlatmak gibi olur. Hatırlatmak gibi olur.

İslâmî vaziyetinizi :

 “ Ya   Rabbi, sen bunu benden,   benim secdemi   ref eyleme   Ya   Rabbi.

Resulullah’ın   sevgisini   içimden   alma   Ya   Rabbi.    

Verdiğin   rızkını   bana   helal   lokma   nasib   eyle.

Aha dua böyle edilir.

Sana bir dua öğreteyim.

Gözlerinde gözyaşından, Allah pazarında satılan inciler peyda olurken söyleyeceksin.

            Sonsuz Salavat incilerinin dizileriyle, nihayetsiz selâm cevherleri “ Muhammed Mustafa’nın“ feyizlere açık ruhuna, hikmetlere açık   göğsüne saçılsın…

            Gündüz parladıkça, güneş   âlemi aydınlattıkça, ruhu   Rahmet   ve   Senalara gark olsun.

            Tertemiz   Ehl- i   Beyt’e   selâm olsun.

            Cenab- ı Allah, Rahmet’inin azizliğine hepimizi eriştirsin.

Bu   dua, imanın zevkine yükselenler içindir.

Henüz maddenin kesafetinde mahcup olanlar, hayatta harikulâde hadiseleri tesadüf etme- yenlere ait değildir.   

D U A    …….

Elini kaldırdığın zaman, dua’nın kabul olmasını istiyor musun oğlum?

Ama vız, vıt. Efendim, evin damı yarım kaldı, Ya Rabbi, damı yap. Efendim, İstanbul’a gideceğim yüz liram var, bir üç yüz lira………

Böyle dua olmaz. Buna kepaze duası derler.   Dua, o değil o.

        Dua öyle bir şey ki, çarpılmış bir şeyi güzelleştirir. Şeytanı tekrar melek eder oğlum.

( Esk. İLK. K.   Bant : 31 )

İnsana dünya için yetecek rızık verilmiştir.

Âhiret için rızkı sen arayıp bulacaksın…

Senin dua etmen ona bir şey artırıp eksiltmez fakat senin için çok kıymeti vardır.

 Dua’da   Hakk’ı unutmamak gizlidir. Bilir misin?

Yapacağın dua ile zararlı bir şey, zararsız bir hale gelebilir.

Az şeyle çok şey görebilirsin.

Dünyada en güzel iş… 5 vakit namazı vaktinde eda etmektir.

Bu söylediklerimi yaparsan bir zaman olur benliğin tamamen olur. Bir hayalî varlık gibi gezersin.  Allah bütün kuvveti ile seni muhafaza eder.Etrafında görmediğin İlahî bekçiler bulunur.Kötülük ve  şaşkınlık sana yol bulamaz.

Allah gökte mi?  Hayır, O’na insan aklı en güzel, en temiz yeri öyle münasip gördüğü için göğe bakar.

Allah’a dua eder. Allah’a nasıl dua edersen et. Türkçe et, Arapça et, İngilizce et, ne dilden edersen et.

Allah’a dua demek: Ya Rabbi, beni yarattın, rızkımı verdin, beşer icabı bazı bu- naltılarım vardır. Yahut ta yoktur. Bunların şükrünü, hamdını ve yahut ta bazı arzularım var. Ben Sana söyleyeceğim, bunları. “ demektir.  En basit manası budur.

Dua edersin, kabul edilmedi diye düşünme. Öyle dualar vardır ki, belki bu dünyada ka-bul edilmez, ahiret’e teşrif ettiğiniz zaman defterinizde duanın mukabili ne ise size verilir. Bunlar hakkında Ayet var, Hadis var, Hadis-i Kutsî var.

Allah’a dua eder sonra,   kabul olmadı dersiniz kendi kendinize.

Peygamberi tanır, Var Peygamber, La İlahe İllallah. deriz,

Getirdiği Kitap da Hak, deriz.  Fakat ona uymazsınız, Kur’an’ı okur, dinler; gösterdiği yola gitmeyiz.

Nimetini yer, şükrü eda etmeyiz. Yalnız şükür, Elhamdülillah çok şükür, demek değil- dir.

Şükür ; senden düşkününü, senden şeyini görüp kendi rızkından ona biraz verebilmek hasletidir.    Şükür   budur

Cennet’in ibadet edenlere mahsus olduğunu bilirsiniz, Allah cennet nimetiyle karşılaştırsın bilirsiniz.Hazırlık yapmazsınız Cennet için.

Cehennemin asiler için hazırlandığım bilir,  ondan  sakınmazsınız.

Baba ve dedelerimizin ölümünü görür,  ibret almayız.

Kendi ayıbınıza bakmaz, başkalarının kusurlarını araştırırsınız.

Böyle olanların üzerlerine ateş ve taş yağmadığına, yere batmadıklarına şükür etmezsiniz. Daha  ne istiyorsunuz dua’nın kabülü için.

Dua   neticesi bu.   Yetmez mi?                                                                        

 ( ANK. V. Bant   :   9 ) ( 14’ …… 17’ )

Dua nedir? Hakiki dua kabul olunur. Buna şüphe etmeyin…

Dua; Hakk’ın sende bulunan kudretleriyle Hakk’a dönmek. Hakk’a iltica etmektir.                Hakiki dua yapmazsan kabul olmadığı gibi küfür derecesine iner.

Dikkat buyrulursa Resulu Ekrem;  Bana Selâvat getirmeden ni­yazlar yerine çıkmaz. buyurmuştur…

Ben onları seçerim. Sizin bir yanlışlık ve isyan hududuna gir­memeniz için. Bir nevi sansür oluyor. Çünkü Ben ahlâkı tamamlamak için Rahmeten lil alemin olarak gönderildim.  demişlerdir.

O halde dediklerimiz doğrudur.  Hulâsa; Besmele Ayet-i Kerime’dir.  Abdestsiz Ayet- i Kerime okunmaz.

O halde; abdestli gez. Abdestsiz konuşma, yeme, içme. Böyle olan insan Hazret-i İnsan’dır. O kimse yeryüzünde Allah’ın görünür gücü gibidir.

( Allah Dostu Der Ki…   Sırlar … Cilt : 1   Sh : 29 – 30 )

…:…:.. D U A  …:..:…


Dua, kulun naz  makamında kendini Yaratan’a vasıtasız  ve büyük bir edep ve sevgiyle çevirip arzularını, dertlerini açıklamasıdır.      Hâlık’ıyla senli – benli konuşmasıdır…    Senli – benli konuşmada teklik gizlidir. Allah teki sever. Allah’a siz diye hitâb edemezsiniz, “ Sen “ diye hitâb edersiniz.    ” Sen “  kelimesinde teklik vardır.
Dualar ahâdiyet mertebesine intikal ederse kabul edilir. Duanın yapıldığı zaman ahâdiyete çevrilmiş,  bir duanın o anda olmaması lâzımdır.      Gece ibâdeti, bu makama çevrilenlerin adet itibariyle az olmasından istifade etmek içindir…  “ Gecenin bir vaktinde kalk namaz kıl. “ emri, Yalnız kalalım, demektir.
Namaz, mü’minin   mi’râcıdır, denilmesinin sebebi,  mi’râc ahâdiyetin bütün esmaları ile esmâ’lanmak, orada erimek ve temizlenmek demek olduğundandır.   Namaz, ahâdiyet mertebesin- de kabul edilen yegâne ibâdettir.    Resûl- i Muhterem’in ayakları şişinceye kadar namaz kılması;   Bunu niçin yapıyorsunuz, bu eziyet niçin yâ Resûlallah? “diyenlere; “ Bu zevkten beni mahrum etmek mi   istiyorsunuz?” buyurmalarında, ahâdiyette senli – benli olmayayım mı? demektir…
Salât’ın asıl mânâsı, dua, niyaz demektir. “ Dua edin vereyim. “ buyruğu, ahâdiyette beni bulun, senli – benli olalım, demektir…İşte duada çok ince bir mânâ vardır ki, araya mesafe sokmak, aralık bırakmak şirk olur. Onun için istemek, araya mesafe sokmak denektir ki, her yerde hâzır ve nâzır, şahdamarından yakın olanın senden haberi yokmuş gibi, arzunu hatırlatmak olur ki, bu mıntıka işte şimdi ş i r k mıntıkasıdır.
İyisi istememektir. Bunu anlamak çok   zordur… Bunu anlamak için bir çare vardır ki, buna çalışınız.    Allah ile yarış edercesine müsamahakâr, sabırlı, affedici, şefkatli, merhametli olmağa gayret etmek lâzımdır…
Bu hasletler söz ile kısa ve kolay söylenir, fakat insanda tecellîsi ise çok güçtür…        Gece ruhanî, gündüz cismanî âlemremzidir.                                                                                    Gece namazı Resul – i Ekrem’e farzdır.

( Allah Dostu Der Ki…   Birinci Kitap ..   S : 65 )                                                        

Kıymetini bil gecenin.  Elini de duadan ayırma.  Kabul edilmiş, edilsin edilmesin, bununla hiç uğraşma.

D u a ; muhakkak bir şey istemek değildir.   Ya Rabbi, her şey  sana aittir, sen istersen yaparsın, istersen yapmazsın, demektir.  Unut duayı.

Haa, para lâzım, “ hadi bu Cuma namazına gideyim de dua edeyim.” Yok. O, dua değil o. Ona hayvan duası derler. Kuyruk sallamak duası.

( Esk. İLK. Kayıt…   Bant : 33 ) 

******************

Gecenin herhangi bir vaktinde:

Ya Hannan,

Ya Mennan,

Ya Sultan,

Ya Subhan,

Tebarekellezi biyedihil mülk  ve  huve ala kulli şey’in kadir.

Ya Latif,

Ya Aziz,

Ya Rezzak.   ( Göğe bakılacak.)           Okunacak.

Gece göğe bakılarak:

Subhanallahu ve bi hamdihi, Subhanallahulazim, …. Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Allahu Celle Celaluhu. ….   Lâ Havle ve lâ Kuvvete.                  ( Denilecek.)

Gecenin herhangi bir vaktinde:

Ya Müheymin,

Ya Hamid,

Ya Müdebbir

Ya Mudi,

Ya Deyyan.                        ( 33 ) kere okuduktan sonra şu ayetler okunacak.

şu Haşir suresinin ( son 2   Âyeti )

 Bismillahirrahmanirrahim

Hüvellahullezi lâ ilâhe illâ hu.   El melikul kuddusus selâmul mü’minul muheyminul aziz ul cebbârul   mütekebbir.    Subhanallahi ammâ yuşrikûn.   Huvallahul halikul bâriul   musavviru lehul esma ul husnâ.   Yûsebbihu lehu mâ fis semavâti vel ard. Ve huvel aziz ul hakîm.

Okuduktan sonra secde yapılır.

************* 

Gündüz herhangi bir vakitte:           

Ya Mü’min,

Ya Hâlık

Ya Musavvir,

Ya Mütekebbir,

Ya Dâim.                                                    ( 33 ) kere

 Bismillahirrahmanirrahim

Hüvellahullezi lâ ilâhe illâ hu.   El melikul kuddusus selâmul mü’minul muheyminul aziz ul cebbârul   mütekebbir.    Subhanallahi ammâ yuşrikûn.   Huvallahul halikul bâriul   musavviru lehul esma ul husnâ.   Yûsebbihu lehu mâ fis semavâti vel ard. Ve huvel aziz ul hakîm.

Okuduktan sonra secde yapılır.

******************

E Z A N

 ALLAH: O   büyük.

Şehadet   ederim ki   Muhammed Allah’ın elçisidir, Resul’dur. Dünya yüzünde.

NAMAZA GELİN: Gelin kendinizi kurtarın. Allah, O büyük. İlah yoktur, ancak dönülecek sarılacak Allah’dır.

Ezan sünneti müekkededir, Rahmetenlil alemin olan Resul’e bağlanma parolası

Resul ordusuna kayıt olma anahtarı El Fettah’a bağlanma zincir

( O ezanlar ki şahadetleri dinin temeli ) M. Akif.

Resul’e bağlanmanın özü, kemeri…

Teheccüt namazını kılmadan önce;

Gece kalk, de ki; Ya Rabbi;

“ Allahümme Salli   alâ Muhammedin ve alâ   ehl- i   Beyti Muhammed “

10 defa söyle;

ondan sonra, Allah rızası için 2 rekat  gece namazı kılacağım. de, “ Allahu Ekber ” de, oooooh, rahat   rahat kıl.

( ESK. V. İlk. Kayıt… Bant : 7 ) 

Teheccüt namazını kıldıktan sonra:

Ya Rab,

Ya Allah,

Ya Hannan,

Ya Mennan,

Ya Sultan,

Ya Subhan,

Ya Raufud Deyyan,

Ya Rahman,

Ya Rahim.                                                    ( 33 )  kere oku.

Sabah  ve Yatsı namazlarından sonra:

Allahumme ya Sabit,          Ya Adül,                   Ya Selam,

Ya Muin,                                Ya Kerim,                 Ya Şekur,

Ya Ahad,                                Ya Basit,                   Ya Fettah,

Ya Nur,                                  Ya Rafi,                     Ya Kadir,

Ya Tetya-il(Er-RAHMAN hadimidir)       Ya Gani,             Ya Hadi,

Ya Latif,                        Ya Tevvab,                Ya Zahir.                       Okunacak.

 

Gecenin herhangi bir vaktinde: 

İki rekat Allah rızası için namaz kıl.

Subhanallah,       ( 3 defa )

Elhamdulillah,      ( 3 defa )

Allahuekber,        ( 3 defa )

Ya Hannan, ….. Ya Mennan, ….. Ya Sultan, ….. Ya Subhan.  ( 3 defa )

Selavat-ı Şerife,  ( 1 defa )

Ya Gaffar.           ( 1361 defa )                                                            Okunacak.

Sabah namazı kıldıktan sonra:

Subhanallahi ve bihamdihi – Sübhanallahil azim.    ( 100 defa ).       Okunacak.

Sabah namazına niyetlenmeden önce: Abdest aldıktan hemen sonra.

Essalatü  ves   Selamü  Aleyk. Ya Resulüllah

Essalatü  ves   Selamü   Aleyk. Ya Habiballah

Essalatü  ves   Selamü   Aleyk. Ya Seyyidel  evveline vel âhirin

( Bu Selavatları söyleyip, secde yapılacak, secdede; )

Elhamdülüllahi Rabbil Alemin. Hamden, Kesîren, Tayyiben, Mubareken fih.      ( 1 defa ).

( Sırlar : C : 1 …sh: 116 )   ( Sırlar : C : 5 …sh: 174 )

Sabah namazının sünneti ile farzı arasında;  

( 1 Fatiha +   3 İhlâs )       okunacak.

Kılınacak Her Namazdan sonra:

Allahümme Ecirna Minen nar            ( 7 defa ).

Devamlı:

La Havle ve lâ Kuvvete,

Ya Vedud.         ( Zikret.)

( Allah’ın, sizin yanınızdaki kıymetini çoğaltmak içindir. )

Melekler ;

La Havle ve lâ Kuvvete, illâ   billâ

kavlini söyleyerek iner çıkarlar.

Müşkil zamanlarda. Ve Dualardan   önce:

Esselatu vesselamu aleyk, Ya Seyyidi, Ya Resulallah,    Huzbiyedihi kalled hileti edrikni.

Geceleri okuyan: 

Ya Hakim     Allah’ın sırlarına vasıl olur.

Gece ve gündüz:

Ya Refiu  ( 100 defa ) okuyan zengin veya diğer insanlardan üstün olur.

Seher vaktinde: 

Ya Bâsitu     ( 10 defa )  okuyan ellerini yüzüne süren şahıs, hiç kimseye muhtaç olmaz.

Sabah  namazından sonra:  40 gün

Ya  Hak,                     Ya Hayy,                     Ya Zahir,                     ( 41 defa )

Ya Mubin,                   Ya Kayyum,              Ya Batın.

Ya Habir,                     Ya Evvel,

Ya Hâdî,                      Ya Ahir,

Hızır ( A.S. ) ’ın   zikri.   Bu duada büyük manevî bir sır gizlidir.       ( Sırlar. C: 1 sh: 73 )

Sabah – Akşam – Gece namazlarından sonra; duadan evvel

Ya Gani,   Ya Allah, Ya Hayy.

Ya Allah, Ya Kayyum, Ya Cebbar.

Ya Allah, Ya Gaffar, Ya Rahim.                            ( 33 defa )  

Bundan sonra   ( 1 defa. )

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdun, Hayyun Kayyum, hakemun adullun kuddus. Seyyecalullahi ba’de usrin yusra.

Sonra; şu Haşir suresinin ( son 2   Âyeti )

Hüvellahullezi lâ ilâhe illâ hu.   El melikul kuddusus selâmul mü’minul muheyminul aziz ul cebbârul   mütekebbir.    Subhanallahi ammâ yuşrikûn.   Huvallahul halikul bâriul   musavviru lehul esma ul husnâ.   Yûsebbihu lehu mâ fis semavâti vel ard. Ve huvel aziz ul hakîm.

Okuduktan sonra secde yapılır.

Fe lillahil hamdu, Rabbis – semavati ve Rabbil ardı, Rabbil Alemîn.

Ve lehül kibriyau fis Semavati vel   ard. ve hüvel aziz ül hakîm. *

* ( Casiye suresi: Ayet : 36 – 37   ( sh : 503 ) )

Hacı Bektaş-ı Veli’nin zikridir.

( Sırlar. C: 2 sh: 64 ) ….. ( 21 – 01 – 1974 ve   11 – 06 – 1982 ) tarihli mektuplarından.

Sabah – Akşam –   namazlarından sonra; duadan sonra:

     Euzu billâhis   semiul   alîmu mineşşeytanirracim. ( 3 defa )    

     Bismillahirrahmanirrahim             ( 1 defa )

Sonra   Haşir suresinin ( son 3   Âyeti ) okunur.                                                                                                                 

Trafik   kazaları için: Herhangi bir araca binerken :

        Bismillahi mecrâha ve mürsâha, inne Rabbî   le gafur ur rahim. **

** ( Hûd Suresi : Ayet :41 ( sh : 227 )

Güneş doğmadan evvel, Hac namazından sonra;

            ( 33 )   Salâvat-ı Şerife

(   7 )   Felâk. s.

(   7 )   Nâs. s.

(   1 )   Ayet el Kürsî

(   3 )   Kevser.s.

( 33 )   Lâ ilâhe illallah

(   3 )    Lâ ilâhe illâ ente subhaneke innî küntü minez zâlîmîn. Hasbunallahu ve ni’mel  vekil.   Ya Hakk’ıl   Ya Mübîn.

( 40 )    Ya Hayrul,   Ya Evvel,  Ya Zahir

Ya Havlil,    Ya Âhir,  Ya Bâtın .Ya Sin,

.( 66 )   Ya Allah

Devamlı

Ya Mentelec cemel Mütekebbirne Azametihi   Sellim Sellim Ya Hâfız.

Zor işlerin kolay olması için:

Ya  Bedü Ya Beduus semavati Vel ard.  ( 70 defa )

söyleyenin bütün zor işleri kolay olur.

Güneş doğmadan:

Ya Baki ( 100 defa ) söyleyene ömür boyu felaket gelmez.

Bir kağıda yazan:

Ya Halim’u.  

Bir kağıda yazıp tarlasına koyan şahısın tarlasındaki mahsulü afetlerden korunur.

Okuyan zengin olur:

Ya Zülcelali Vel  ikram Celle Celaluhu.

Bir iş sana güç gelirse:

Bismillahirrahmanirrahim.  La Havle Vela Kuvvette İlla  Billahil   Aliyyül Aziym.

Yardım talep duası:

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ebul Kasım, Ya Seyyidi, Ya  Resullah. Sallalahu   Aleyhi   ve Sellem.

Yardım isteme duası

Lâ ilâhe illâ ente subhaneke innî küntü minez zâlimîn.

Hasbunallahi ve ni’mel vekil, ve ni’mel Mevlâ, ve ni’men nasîr.

M.DERMAN(k.s)

 

 

23 thoughts on “

 1. Merhaba bizimle bu güzel bilgileri paylaştığınız için teşekkür ederiz, bazı zamanlar buradan alıntı olarak yazıları notlarıma kaydediyorum bu sizin için bir sorun teşkil eder mi ? Hakkınızı helal edin.

  1. Merhaba.rica ederiz.azami faidesi olur inşallah .tabiiki kaydedebilirsiniz.Notlar sizler için…helal olsun

   1. Merhaba Efendim kuran tesirini bastırmayı düşünüyormusun uz!
    Basımı yapacaksanız ben talibim 12yada 3 adet almaya paylaşımlarınızı sık sık bekliyoruz

    Selam, Sevgi ve Saygılarımla

    Serdar KASMAN
    05325157810
    serdar@kasman.com.tr

    1. Merhaba
     Maalesef şuan mümkün değil.Vakti gelir inşallah bizde sizler gibi bekliyoruz.
     Sağolun

    2. Öncelikle bu güzel bilgileri yayınladığınız için çok teşekkür ediyorum Münir derman hz sürekli abdestin öneminden bahsediyor bayanların ay başı adet halinde abdestli olmaları münkün mü acaba cevaplarsanız çok sevinirim ALLAH razı olsun

     1. Merhaba Nurdan hnm,
      Rica ederiz sağolun.Abdestin üstünde çok dururdu.Evet abdestli olmaları mümkün.Kuran Kerim e dokunamaz Namaz kılamaz .Kuran dinler ,camiye girer.Dedemin söylemesi…Bizde Allah’ın izniyle bu şekilde bildiğimizi söylüyoruz.Hepimizden razı olsun

 2. Allah’ın ve Resulunun sevdiklerinin selamı rahmeti sohbet ve bereketi üzerinize olsun

  Ya Tertail ne demektir acaba öğrenebilir miyim?

  1. Hayırlı geceler
   Amiiin…
   Rahmetlik dedem hayatta iken şöyle söylediği;
   Allahın bildiğimiz Esmaları bir de büyük zatların Evliyaların bildiği ve söylediği…sır olan Esmalar demek ki.
   Bazı şeyler maalesef açıklanamıyor…

  2. Tertail değil Tertil olacak selamlar.

 3. EFENDİM SİZE ÖNEMLİ BİR SORUM OLACAK: ŞİMDİ BİZ BU YÜCE ZİKİRLERİ ÇEKİYORUZ BİR MANEVİ SIKINTI YAŞANIR MI? YANİ BU ZİKİRLER ANİDEN Mİ YÜKSELTİR YOKSA YAVAŞ YAVAŞ BİZİ MÜRŞİDİMİZİN VELİLERİN BİZE HİMMET ETMESİNE Mİ YOL AÇAR ? İMDİDEN ALLAH RAZI OLSUN

  1. Şöyle söyleyim;manevi bir sıkıntı elbette yaşanmaz aksine rahatlatır.Madem ki dedemi seveni iseniz kitaplarını okuyup içiniz rahatlıyor feyiz alıyorsunuz.Çekilecek zikir sordunuz himmet etmeleri gayet tabii olucaktır.
   Hayırlı geceler.

   1. ALLAH RAZI OLSUN EFENDİM BU ARADA HİMMET TAM OLARAK NEDİR? BİZE DUA MI EDERLER YOKSA RÜYAMIZAMI GİRERLER NEDİR EFENDİM

    1. Ben bir Münir Derman Hazretleri aşığıyim. Yazılarını büyük bir aşkla ve pür dikkatle okuyorum. Nekadar sorum varsa cevaplarını okuyarak ya da Onu dinleyerek öğreniyorum. Bence bu da himmete bir örnek

     1. Allah razı olsun…Çok güzel ifade etmişsiniz Fatma hnm…işte bazı şeyler kitap gibi anlatılmıyor.manevi şeylerin maalesef izahı olmuyor…
      Allaha emanet olun

     2. Bu yazı , ilaç terkibi gibi olmuş gerçekten de, açıklamasıyla sayılarıyla .. Derman hocamın ilminden bizlere ulaştırdığınız her not her yazı için sizlere çook teşekkür ediyorum (Allah sizlerden razı olsun) Yazılacak bir çok güzel söz geçiyor kalbimden , sizi (bu sayfayı) tanıdığım için şanslı hissediyorum kendimi.. Iyi ki varsınız

      1. Hayırlı geceler.
       Böyle güzel düşündüğünüz için Allah sizden de razı olsun.Sağolun.

    2. Ayrıca rüyalarımıza da teşrif ediyorlar inşaallah

 4. Esmaül Hüsna arasında Ya Tertail diye bir isim yazılmış. Zannediyorum baskı hatası yapılmış.
  Selamlar.

  1. Tertil, düzen, tertip demektir.
   Tertâil her şeyi tertipleyen , düzenleyen, en güzel şekilde işleri yoluna koyan demektir..

  2. Tertil, düzen, tertip demektir.
   Tertâil her şeyi tertipleyen , düzenleyen, en güzel şekilde işleri yoluna koyan demektir..

 5. Merhabalar bir sorum olacak size.ya mudi esması doğrumu yazılmış bu şekliyle mi okumalıyım;yoksa yazım hatasımı mevcut.bilgilendirirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler

 6. Merhabalar bir sorum olacak size.ya mudi esması doğrumu yazılmış bu şekliyle mi okumalıyım yoksa yazım hatasımı mevcut.bilgilendirirseniz çok sevinirim.şimdiden teşekkürler

  1. Merhaba
   Ya muidi yazılım şekli olmalıydı.okunduğu gibi geçirilmiş yazıya teşekkür ederim.

Comments are closed.