Su….

Dünyada susuz bir şey yoktur. Susuz oldu mu yok olur.

Nebat, hayvan, maden her şeyde su vardır. Evvelce bahsettik bundan. Yalnız ne hikmettir. Kurumuş kemikte su yoktur. Neden?

Bunu bilen vardır , cevap verir ama.. . Açıklanmaz. Bir faide- si yoktur. Merak etme, düşünme o kadar… Burada büyük bir kud- ret, bir hikmet gizlidir…

Susuz insan ölür.

Susuz hayvan yaşayamaz. Susuz nebat kurur.

Susuz toprak çatlar .

Hayat suda devam eder.

Su HAY Esmâsının muhafazası oldu­ ğu için susuz Hay çekilir ve cansızlık başlar… «Her şey aslına döner » toprağa.. Toprakta ortadan kalktı mı su görünmez olur. Evrende hayat biter… Kıyamet. ..

İnsan organizmasındaki su âdi su değildir . Deniz suyudur. Karada gezeriz içimizde deniz suyu taşırız. Kan tuzludur.

Gözyaşı tuzludur. Mide suyu tuzludur.

İdrar tuzludur ve en çok tuz idrarda vardır. Bunlar buhar olur­ sa geriye tuz kalır…

İnsan vücudunda :

% 80 Tuz Sodyum – Sûlfat. klorid , % 4 Kalsiyum – Karbonat,

% 4 Potasyum – Nitrat,

% 2 Mağnezyum – sulfat

Hidrojen sûlfat

Deniz suyunda % 10 Manganez vardır .

Organizmadaki mayi soğuk değildir. Yâni kan ve diğer sulu kısımlar… Kan sıcaklığı normalde 40 derecedir. Tuzsuz insan ya- şayamaz. Fazla tuz da hayatı durdurur.

Deniz suyu tuzludur dedik. Güç donar.

Donarsa buzu tuzsuz olur niçin…

Denizde bir balık vardır tuz içindedir. Fakat, onu tuzsuz yiye­ mezsin … Bu hâl büyük bir hikmetin ifadesidir. Düşünmek gerek …

Normal denizde % 4 nisbetinde tuz vardır. Bu tuzluluk içinda nebat hayvan yaşar.

Balığın vücudunun terkibinde tuz yok gibidir .

Tuz içinde yaşar amma …

Onun için balık sudan çıktı mı çabuk kokar. Tatlı su balığında, vücut terkibinde tuz vardır. Bu çok tuhaftır amma, sebebi vardır.

Havada tuz yoktur. İnsan vücudunun terkibinde tuz vardır. Adeta damarlarda , hücrelerde , deniz suyu taşıyoruz. Bu târif edi­ len haller bir biri içine okadar girmiştir ki, düşünülmesi bile mu­ tad olmamıştır.

Bunları birbirinden ayırırsan, canlılığın «Şimik» kimyevi ola- rak sırrı ortaya çıkar…

Bir an sizinle Lût denizine gidelim …

Bir kimyager gibi basit bir tetkik yapalım …

Ortalama litresin de 35 gram tuz vardır. Üst tabakalarında lit- rede 227 -275 gram tuz bulunur.

Daha derinlere inersek: Potasyum klorid Sodyum

Magnezyum

Kalsiyum

Magnezyum bromid

bulunur. Bazı yerlerinde litrede 327 gram tuza tesadüf edilir…

Gölün tamamının % 20 nisbetinde tuzlu olduğunu söylerler…

Tuzun fazlalığından Lût denizinde mikroskobik bile canlı mah- luk, nebat yoktur.

İçine hayvan, insan düşse batmaz. Suyun kesafetinden dola­ yı. Dünya yüzünde Lût denizi gibi bir tane daha yoktur.

Bu denizin teşekkülü hakkında Semavi kitablarda bildirildiğine göre, Lût kavmi mahvolduktan sonra teşekkül etmiştir.

Organizmadaki kimyasal, fizyolojik sabit nizamın mevcudiyeti Allah’ın kudretinin küçük bir tezahürüdür.

Bu nizam bâzan bozulur. Kan terkibinde bulunan mâdeni ve uzvi maddelerde azalma veya çoğalma olur. Bunlar hastalıklarda görülür.

Bir gurub hastalık, mikropların tesiriyle, diğer bir gurub gıda­ nın değişmesiyle, başka bir gurub Ruhi bir etki ile husûl bulur.

Bunların böyle oluşundaki İlâhi murad, insanın fani olacağı­ nın delili ve hatta isbatıdır.

Bu nizamı bozacak mikropların sayısı muhtelif ve binlerce­ dir.

Organizmaya giriş yolları, organizmada yerleşme uzuvları hep ayrı ayrıdır.

Bir cins mikroplar da araya bir vasıtaya lüzum gösterirler. Ne­ fes borusundan, ciltten, mideden, yiyeceklerden, sudan araya giren parazit, böcek, haşere vasıtasıyledir. Bunlarda büyük hikmetler giz- lidir.

Allah’a ibadet ecir almak için değildir. Cenabı Hakkın varlığı için ibadet edilir.

Ecir almak için yapılan ibadette nefsin hazzı bulunduğundan riya olur. Çok tehlikelidir.

Göz yaşı vardır gözyaşı : Merhamette Allah ile yarışa çıkmamak için gözyaşı gelir.

İnsanda gözyaşının bulunması bir hikmettir. Bir merhamettir ve gizlidir. Onun için kahkaha menedilmiştir. Tebessüm serbesttir.

Ağlama yalnız insanlara mahsutur. …

Dr.M.Derman(k.s)

Allah Dostu Der ki…

4 thoughts on “Su….

  1. ALLAH rahmet eylesin. Ne güzel anlatmış. Babam için Ya Şafi ismiyle şifa istiyorum.

    1. Allah şifa versin kardeşim.

Comments are closed.