İLİM

Kâinatın kanunlarını, nizamını, hadiselerini tetkik akla sokup idrak etmeye, bunlardan bazı hakikatları çıkarmaya İLİM diyoruz.
Bu ilimlere tecrübe, tetkik ve akıl ile varılıyor. Bunun hududu (yani ilmin) yokmuş gibi görünürse de aklın durduğu bir hudut var gibidir. Görünen de ve görünmeyen de doğrudur. Maddeden görünmeyen atoma kadar ve atomdan maddeye kadar … Hep ilmin ve aklın dolaştığı hu­ dutlardır.
Bir de bu hudutların ve aklın, idrakin dışında ulaşılmayan ilimler vardır. Burada aklın hududuna sokulamayacak sözler hadiseler vardır.
Bunlara yani bu ilme varılır, anlaşılmaz, öğrenilemez.
Metodu vardır, denemez.
İnsanda meknuz kudret aleminin bazı farkında olunamayan kuvvetleriy­ le bilinir. Bu da ruhun o aleme mensup olduğundandır.
En basit kaba bir misal rüya diyelim…
Rüya halledilemez .
İnsan rüyada uçar.
Her şeyi görür işitir, bazı haberler alır.
Rüyada gölge, koku ve küfretmek yoktur.
Başka her şey vardır. Bu gölge yoktur. Koku yoktur. Küfür yoktur kelimelerini hakkıyla araştır yokla. Sözümüz doğrudur.
Bunlardan başka rüyada her şey vardır…
Rüyalar hakkında tabirler, tefsirler yapıyorlar.
Bir de fevkalâde haller vardır: Bunlara genel olarak keramet diyorlar.
Kim. Herkes…
Tayyi mekân, tayyi ses, tayyi renk, tayyi eşya, bu olaylar vardır. Öğrenilmez. Öğretilmez ancak varılır…
Bir çocukta nasıl görünmez, görünür (hassalar) hareketlerle çocuk büyü­ dükçe ortaya çıkarsa bu da onun gibidir. Biz buna muhtelif isimler veririz.
Tekâmül, inkişaf daha bir çok sözler yeni moda aşama…


Buna varılmadan anlaşılmaz.
Var olan anlaşılamayan bu ilim nedir.
1 – İlmi ledün…
2 – İlmi ercül (ayak ilmi), yürüme ilmi…
Rahmetullahı aleyh hocam bunlardan bahsederken şöyle söz ederdi: insan, ilâhi azameti ruhunda hissettiği gibi konuşmak yetkisi ile yara­ tılmamıştır. Hisseder o kadar . Anlayamaz. Akıl, nihayet Allah’ı bulama­ yacağını anladığı dakikada da insan Allah’ı bulmuştur.
Kendi kendini bilen ve kıymetini yükselterek benliğini kaybeden kimse bu ilme yanaşabilir….

Hayırlı cumalar…

Dr.M.Derman(k.s)

Allah Dostu Der ki….