Nasihatlar…

~Allah’ın, kullarında en büyük hakkı, şirk etmemektir. Şirk iki kısımdır. Birisi açık şirk, diğeri gizli şirk’tir.

Her şeyi yaratan, alan, veren Allah’dır. Yalnız, dünyada bir takım sebebler koymuş, Alemde cari hadiseleri o sebeblere bağlamış. Onların sebebler, kanunlar olduğunu unutup onlara meyletmek ve iş­ lerini onlara bağlayıp Allah’ı unutmak, gizli şirk’tir.Mü’mine en zarar­ lı şey, esbaba bağlı olmaktır.

Allah’ın varlığını, birliğini hemen hiç inkâr eden yoktur Allah’ın İlah’lığında (Mabud’luğunda) şirk, açık şirk’tir. Dünya gâ­ vurlarının ekserisi, Evleviyet’le şirk edenlerdir. Allah’ı fiillerinde Bir’lemeyenler, gizli şirk erbabıdırlar.

Hadis’i şerif meâli: Allah’ın, kullarında hakkı nedir bilirmi­ siniz? Allah’a ibadet etmek, hiç bir suretle şirk etmemektir.

[Nefyin siyâkında vaki nekreler umum ifade eder.] Yani gizli ve açık şirk etmemektir. Sonra, Resulullah şöyle buyurdu:

Şirk etmeyenlerin Allah’da hakkı nedir bilirmisiniz? Onlara azab etmemektir.

Şirkin iki nev’inde de azab vardır. Mü’min bilmeli ki; Esbab Allah’ın kanunları ve âdetleridir. Bir şeyin meydana gelmesinde hakiki müessir değildirler. Allah, isterse esbabsız da yapardı diye inanmalı.

İnsanların en zayıf yerleri Rızık’dır. Rızkını servetinden, gücünden,kuvvetinden veya efendisinden bilip onlara bağlı bulunanlarla, Rab’bim bana çalışmayı emretti. Rızkımı verecek. Bunlar birer sebebtir. Bunlara sarılarak rızkımı aramak, benim vazifemdir. Bu âlemde Allah’ın,âdeti ve kanunu böyledir. diyenler arasında fark vardır. Birisi. Mü’min ve mütevekkil’dir. Sebeblere bağlı olanlarda ise, gizli şirk vardır.

~Kendini yokla. eğer, tamamen sebeblere bağlı isen, şirk’ten daha kurtulmamışsın. Senin için azap vardır.

Eğer, kalbin Allah’a bağlı, sebeblerin varlığı, yokluğu naza­ rında müsavi ise, Mü’minsin. Mütekki’sin Allah’a şükret.

~Aziz kardeşim. Büyüklenme. Ve böyle bir sevdaya düşme. Parmakla gösterilıneğe heves etme. Seni kimse tanımazsa tanımasın. Allah’ın seni bilmesi kafi.·

Eğer, halk içinde bir mevki sahibi olmuş isen, bu Allah’ın bir lütfudur.Sana yakışan tevazu’dur. Herkes gibi sen de topraktan yaratıldın. O toprak senin anan’dır. Anasına karşı kibirlenen asi olur.

Anaya, babaya isyan haram’dır. Allah seni yükselttikçe sen, küçül. Riyaset peşinde olma. Riyaset, kıyamette hüsran ve nedamettir. Riyasete ehl’olan,riyaset peşinde dolaşmayandır. Mevki icabı eğer, çok hürmet görüyor ve çok hizmet ediyorlarsa, sen de Rabbine tevazu et. Ya Rab, bu hürmetler hep mevki ve rütbeyedir beni mağrur etme diye yalvar. Bil ki azlolunduğun gün, hiç birisi kalmaz.

~Her Cuma, Cuma namazına gitmezden evvel yıkan. Bir vacibi eda ettiğine niyetlen.Haftada bir gün yıkanmak,her Müslüman’a haktır. Onu Cumaya tesadüf ettir. Hem, temizlik yapmış olursun, hem de Hakkın rızasına erersin.

~Cidal’i bırak. Haklı, haksız cidal (kavga) Mü’mine yakışmaz Hadis’i şerif’de; Haklı da olsa, cidali terk eden kimseye, Cen- netin ortasında bir köşke kefilim. Şaka da olsa yalanı terkedene de Cennetin ortasında bir köşke kefilim buyurdu.

~Güzel huylu ol. Daima iyi huylarını göster . Kötülerinden kaçın. Resulullah, iyi huyları tamamlamak için gönderildim, der. Yine, iyi huyluya, Cennetin en âlâ yerinde bir köşk verileceğine kefilim buyurur.

Evet, iyi huyunla herkesi memnun etmek mümkün değil am- ma, sen, daima Allah ile sohbettesin. Rab’bimiz buna müsaade etti, de. Nerede olursanız olun O, sizinledir buyurdu.

Resulullah’da Ebu Bekr’e; mahzun olma.Allah bizimledir,dedi.

MUHİDDİN-İ ARABÎ

HAZRETLERİNİN MÜSLÜMANLARA NASİHATLARI

M.Derman(k.s)