Hayırlı Cumalar🌸

İbnü’l- Nakkaş atmış ciltlik Kur’ân tefsiri yapmıştır.

Şu “Ulaike hümul müflufun” a üç cilt ayırmıştır. Ulaike! Meşhur İbnü’l- Nakkaş 701 de yaşamıştır. Hicri 701. İbnü’l- Nakkaş.

Niye “Ulaike hümul müfluhun” da, ne felah bulacaklarını Allah söylemiyor.

Elbette herkesin istediğini bulsun diye, Allah adildir. “Ulaike hümul müfluhun” neyimiş bu?

Bir kısmı saadet-i ebediyyeyi arzu etti: “Allah benden bir şey sormasın!”

Bir kısmı: “Ateşten beni Allah korusun!” der

Bir kısmı Rıza-yi İlahîyyenin peşine koşar.

Bir kısmı “ruyeti il vücuhun yevmeizin naziretin ila rabbiha nazira”

Alnım temizlensin de Cemâl-i İlahîyyeye mazhar olayım göreyim. der.

El müfluhun. “Ulaike hümul müfluhun.”

Neye felah bulacaklar, acaba. Neden kurtulacaklar, neden felah bulacaklar?

Bu da taayyün edilmemiş!. Yine cevabı şu;

“Ey menfi ruhlu, muhteris, paraya tapan, her şeyi inkar eden dinsiz!

Sen cehennemde felah bulacaksın! Muflihun!

Ey Sâlih Kul, sen de cennette felah bulacaksın!

Ey Ârif Kul, sen de Rıza-i İlahîde felah bulacaksın!

Ey Âşık, sen de Ru’yet-i İlahî de felah bulacaksın!” demektir. “Ulaike hümul müflufun!”

Hem o tarafa neye felah bulacakları, ney edecekleri meçhul bu âyette. Onun için Allah adil olduğu için dinsiiz, sen… Cehenneme girmek de bi hüner haa ağam! Cehenneme girmekte bir hüner!

Herkesi de cehenneme sokmazlar, insanı sokarlar, insanı! Makarr-ı İlahî olan, sana şah damarından daha yakîn olan, bu vücudda iken Cenab-ı Allah’ın makarrını dediği sûrette şey etmedin!

Onun için kıymet veriyor Cenâb-ı Allah sana.

Onun için kıymet veriyor, cehenneme sokuyor,

Cenâb-ı Allah yine her yerde hazır ve nazır olduğu için O’nun Hayy Esmasının kuvveti ile cehennem ateşine tahammül ediyorsun.

Yana yana temizleniyorsun!

Onun için nasıl ki altının içine bakır karışır.

Bakırı ayırmak için nuhası, yakarsın onu bakır ayrılır.

Bu edepsizlik de ayırmak için senden cehenneme gideceksin. O halde cehenneme gitmek demek Cenâb-ı Allah senden bir şey bekliyor, sende biraz altın var.

“Şunun nuhasını, bakırını ayırıyım da altın geri kalsın!” Yoksa saf bakırı kuyumcu sokmaz şeye potaya!

Beyhude ateşini sarf etmez. Cehenneme girmek de hünerdir ağalar! Cehenneme girmek de hüner yaa!..

Onun için Allah bir edepsizliğin neticesi seni cehenneme sokarsa, tahammülü de O verecektir.

Demek ki sana kıymet vermiş:

“Bu benim kulumdur ama edepsiz kulum, bi temizlensin hele!”

Kulluktan çıktı mı!”,,

Onlara hayvanlara niye yok, cennet-cehennem.

Sokakta yemediği haltlar yok hayvanların.

Aslan adamı parçalar, o ötekinnen zina eder!

Hiç kimse bakmaz hiç kimse bi şey söylemez.

Sokakta at, bi tekme atar herifi öldürür.

Ata mahkeme? At mahkemesi yoktur!

Hayvanlar birbirlerini ısırırlar, boğarlar, ne polis tutar onları, zabıt tutar.

Ne götürürler mahkemeye, hapishâneleri yoktur.

O halde kıymet vermiyor Allah onlara insana veriyor.

Ama efendim onların da ince tarafları var oğlum!

Çok derinde, dedim ya size çıldırırız hepimiz.

Salih(as.)’in buzağısı, Süleyman asleyhisselamın Hüthütü. Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Tebernuş, Şazenuş, Kefeştatayuş, Kıtmir

Ashabil Kehf’in kıtmiri, köpeği.

Bunlar cennetliktir!

“Hani dirilme yoktu?”

Onları karıştırma, tımarhanelik olursun! Onlar başka işler, kafalı işi değil o!

Onun için bu hakiki yoldan yürüyenlerde bir Ayet-i Kerime: “…İnnehu lâ ye’su min revhillâhi illel kavmul kâfirûn” “Bana inananlar için ye’s yoktur!” diyor Cenâb-ı Allah. Haramdır yeis onlara.

Hakiki Allaha inananlar içinde ye’s(ümitsizlik) yoktur, keder yoktur.

“Niye yok?”

Allahın rızasında!

“Allahın dediği olur!” diyor herif.

“Efendim felanca öldü, kolum koptu!”

… herif! Verdi-aldı

“Benim nem var. Haramdır!” diyor…

Dr.M.Derman(k.s)

Vaaz alıntı.