Sadakaya dair vasiyet.

Peygamberimiz buyurdular ki; bir dilenci bir kadına geldi. O kadının elinde bir lokma vardı. Ağzına koymak üzere iken fakir elini uzattı. O, lokmayı fakire verdi. Bir müddet sonra o kadın bir oğlan doğurdu. Çocuk kundakta iken ansızın bir kurt gelip çocuğu kapıpkaçtı. Kadın, arkasından oğlum, oğlum diye bağırıyordu. Allah, bir meleğe; yetiş çocuğu kurdun ağzından al annesine teslim et ve benden selâm söyle. Bir lokma sadakana bir lokma ile mükâfat de buyurdu.

Peygamberimiz bir adama şöyle vasiyet etti: Şehvetlerini kıs, fakirlik kolaylaşır. Günahı azalt ölüm kolay gelir, malını önceden gön­der, ona bir an evvel kavuşmak istersin de ölümden korkmazsın. Ve­rilene kanaat et. Hesabın hafif olur. Senin için deruhte edilmiş rızık­ ları toplarken, farz ibaretlerinden uzak olma. Sana ayrılan gelir, ayrıl­ mayanı da elde edemezsin. Elinden çıkmış, fırsatı kaçmış şeyler hak­ kında müteessir olma. Faydasızdır.

Öyle bir şeye emek ver ki, elinden çıkmasın. Sen de orada ebedi olasın.

Peygamberimiz Asım oğlu Kays’a şöyle vasiyet etti:

Ya Kays; muhakkak izzetle beraber zillet var. Hayat ile bera­ ber ölüm de var. Dünya ile beraber Ahiret var. Her şeyin nesabı soru­ lacak. Her şeyin gözcüleri var. Her iyiliğin sevabı, her kötülüğün ceza­ sı var. Her geleceğin mutlaka bir muayyen zamanı var.

Ya Kays; seninle beraber mezara girecek bir arkadaşın var ki, o diridir. Eğer o arkadaşın iyi ise, sana ikram edecek, kötü ise, seni rezil edecektir. Sonra o seninle beraber Haşre çıkacak, seninle bile baas olunacak. Sen yalnız ondan dolayı hesaba çekilirsin. Onun iyi olmasına çalış. Eğer o, iyi olursa onunla rahat yaşarsın. Eğer o, kötü olursa seni ancak o korkutur. O da senin âmelin, işindir.

Vasiyet: Peygamberimiz buyurdular ki; Beş haslet bulunma­ yınca kişinin imânı kâmil olmaz. Allah’a tevekkül, Allah’a tefviz, Allah’ın emirlerine teslim, Allah’ın kazalarına rıza, Allah’dan gelen felâketlere sabır.

Allah için seven, Allah için buğz eden, Allah için veren , Al­ lan için men eden imânını kâmale erdirmiştir.

Vasiyet: Peygamberimiz buyurdular ki; Kişi, insanlar elinden, dilinden sâlim olmadıkça müslümanların sırasına, komşuların şerrin- den emin olmadıkça mü’minler sırasına geçemez. Belki hata ederim diye tamamen fenalıklardan çekkin bulunmadıkça müttakıylerden sayılmaz.

Ey Nas; Gece karanlığından korkan, yoluna erken çıkan. Er­ ken çıkan menzili maksuda varır. Ömürler sona eripte Dünyaya gözü­ nü kapayınca netice belli olur. Mü’minin niyeti âmelinden hayırlıdır. Münafıkın niyeti âmelinden şerlidir.

Rızıklar artmaz, eksilmez. İyi ve meşru yollardan arayınız. Ömürler mahdut, uzamaz kısalmaz. Ömür bitmeden gözlerinizi açın. Ameller sayılıyor. Küçüğü, büyüğü hep karşına çıkacak. İyi âmelleri çok işleyin.

Ey Nas: Kanaatte genişlik var. İktisatda maksada ulaşmak var. Çekingen davranmakta rahatlık var. Her amelin cezası vardır. Her gelecek yakındır.

Hadis-i şerif meâli : [ Hikmeti, ehlinden gayriye öğretmeyin. Hikmete zulmetmiş olursunuz. Hikmeti ehlinden saklamayın. Ehline zulmetmiş olursunuz. Zalimle uğraşmayın, faziletiniz batıl olur. Mü­ railik etmeyin âmelleriniz boşa gider. Mevcudu men etmeyin hayrı­ nız azalır. ]

Ey Nas: Eşya üçtür. Birisinin iyiliği aşikardır. Ona uyun. Bi­ rinin kötülüğü aşikârdır ondan kaçının. Birisi de, ne olduğu sizce bel­li değildir. Onu Allah’a havale edin…

Dr.M.Derman(k.s)

MUHİDDİN-İ ARABÎ

HAZRETLERİNİN MÜSLÜMANLARA NASİHATLARI