Cumamız mübarek olsun 🍀

Hayatın en güzel günü, bu gündür, bu andır. Hazırlığını derhal yap. Yarın belki kıyamet kopacaktır.. Bu sözümü yabana atma… Bunu anlamayan zaten hayattan bir şey anlamış değildir.

Doğruluktan sakın ayrılma.. Unutma ki, suyun bir karış altın­ da veya denizin binlerce metre derinliğinde boğulmak arasında fark yoktur.

Acz içinde kıvranan, bir mikrobun tesiriyle yuvarlanan, anah­ tar deliğinden geçen ince bir rüzgârla tepelenen insan… Dikkat et… Bu mikrop, dünya hayâtını tehdit eder, mânevî maraz ise ebedî hayatı mahveder.

İnsanoğlu binlerce yıl hayvanlar gibi yaşadı. Nihayet Allah’ı, merhameti buldu. Bundan da medeniyet doğdu. Bugün Allah’ı unut­ tu; merhameti, sevgiyi, işlerine gelmiyor diye terketti. Bugünün insanı, ebedi hayata kıymet vermeyen üstün zekâları ile şöyle hay­ kırıyor:

– Sonumuz yokluktur, insan tekrar dirilir mi?

Günah işleyip de duyulmasını istemeyen kimse, Meleğin vücu­ dunu elbette inkâra bahane arar.. Dünyanın bugünkü haline bakın:

Aç kurtlar gibi birbirlerini yiyorlar, öldürüyorlar. Bunlar hep öğündükleri üstün zekâlarının işleri…

Yetmiş kere yaya hacca gitti. Uçsuz bucaksız çöllerde, çenesi göğsünde ve gözleri adımlarında, yetmiş kere hac yolu… Kolay değil… Son haccında, çölde bir köpek gördü; susuzluktan dili sark­ mış; nefes nefese çırpınmakta. .. Haykırdı:

– Yetmiş kere yaya hac sevabını bir içim suya kim satın alır? Bana bir içim su! ..

Bir adam, ona bir içim su verdi. O da köpeğe içirdi ve dedi ki:

– İşte bütün haclarını kadar sevaplı bir iş. Zira Allâh’ın Re­ sûlü, “Kim olursa olsun her ciğeri yanana su vermekte ecir vardır.” buyurdu.

Dalga dalga hacca gidenlere bakarak mırıldandı:

– Şu hacca gidenlerin hali ne garip… Dereler, tepeler, çöller, denizler, dağlar, diyarlar aşıp geliyorlar… Allah evini, Resûllerinin eserlerini görmek için… Halbuki, kendi nefs sahralarını aşabilseler­ di, orada doğrudan doğruya Allâh’ın eserlerini göreceklerdi…

Çöllerde gezerken bir zenci gördük. Yanında Allah dendiği za- man simsiyah yüzü bembeyaz oluyor, sonra tekrar yerli yerine dö- nüyordu…

Rahmet, Resûlullâh’ın kalb-i pâkine ve rûh-u muallâlarına mü­ tealliktir. Onun için Cenâb-ı Hak Kitâb-ı Celîl’inde (meâlen); “Ben ve Melâikeler Nebî’ye selât-u selâm getiriyoruz. Ne duruyorsunuz, siz de selât-u selâm getirin, acabasız teslim olun.” buyuruyor…

Rahmet-i ilâhiye bu makamdan tevzi olunur. İlâhi rahmet ha­ kîkât-ı Muhammediyeye nâzil olmadıkça onun parçaları olan hakî­ katlere nâil olunamaz.

Selât-u selâm getirmek, herkesin nefsi için rahmet talep et­ mektir. Bunu anlayan insanda basîret başlar… Basîret; Evliyâya makâm-ı fuatta fetih buyurulan ruh gözüdür. Onun için bu işler­ de yürümek isteyen Allah’a inanır ve mü’min olur. Kendini Allah’a teslim eder, İslâm olur…

Hakk’a teslim olmak demek, kısmet-i ezelîyesinden râzî ve hoşnut olmaktır. Kulun teslimiyetini Hak görünce ünsiyet başlar… O vakit Âdem insan olur.. Ve derhal dâvet-i ilâhiye vâki olur… O dâvete namaz denir… Hak buyuruyor: “Namazın yarısı benim için, yarısı kulum içindir…”

İbâdet, azanın ıslâhı içindir… Yalan yanlış şekil ile Allah’a, Peygamber’e yaklaşılmaz… Gözünü dört aç… Bu yüzden ibâdet ya­ pıyorum diye gaflette olanlar sayısızdır…

Hazret-i Ömer (R.A.) gözleri yaşlarla dolar, haykırarak Resûl’e selât-u selâm getirir.. Kendisine soruldukta:

“Ben Hazret-i Resûl’de erimeden evvel kaskatı bir şâkî idim… Resûl’ün nazarı benim kesafetimi eritti… Daima gözümün önüne gelir:

İslâm nûruna kavuşmadan evvel, câhiliyet âdetleri üzere mini­ mini yavrum, ciğerpârem kızımı, diri diri gömmek için çukur ka­ zarken, sakalıma toprak bulaşmıştı.. Yavrum, ufacık elleriyle sa­ kalımdaki toprakları silerken ben de kocaman ellerimle onu, sevgili yavrumu çukura tıkıyordum… İşte, şimdi o sahne gözümün önüne gelir, durmadan ağlarım.. Nûr-u Nübüvvet’le eriyip insan olduğum­ dan dolayı da Resûlullah’a selât-u selâm getiririm..”

Dr.M.Derman(k.s)

Allah Dostu Der ki…

3 thoughts on “Cumamız mübarek olsun 🍀

  1. Değerli paylaşımlarınız için Allah sizlerden razı olsun.
    Bu arada geçen haftalarda siteniz üzerinden bir mesaj atmıştım acaba mesajlar ulaşıyor mu merak ediyorum ? belki de iletilmemiştir diye aklıma geldi

  2. Değerli paylaşımlarınız için Allah sizlerden razı olsun. Bu arada geçen hafta siteniz üzerinden bir kaç mesaj atmıştım , gönderi ulaşmamış olabilir mi ?

    1. Amin.Cümlemizden sağolun .Bize bir mail ulaşmadı.iyi günler dilerim.

Comments are closed.