Kandil’imiz mübarek olsun…

“Bana selâvat getirmeden duanız makamına erişmez” hadis.

MAKAMI MAHMUD: Beşerin idraki için kudreti ilâhiyenin ilk tecelli yeri. Her şey ondan husule geldi. Buraya

biz (Nur-u M)nin yaratılış ve zuhur yeri diyoruz. kainat bu (nurdan) halkedilmiştir. İlk nüve atom İsmine ne dersen söyle.

İlmen de aynıdır, manen de aynıdır…

Bütün budur.

(Ben ve melâikelerim selât getırıyoruz demesi, bütün kudret tecellilerim bu tesbihatın içindedir siz de buna bilmeyerek iştirak ediyorsunuz fakat bilerek , iştirakinizi istiyorum. Kudret ve güçlerimi anlayın ve onları kullanın.)

benim

Resulullah’ın bana selâvat getirmeden duanız makamına erişmez sözü nezaketen bu ilâhi tesbihata iştirak etmenizi azuladığındandır…

Nefsin esaretine girmek.

Nefsinin arzularına uymak.

Bu iki cümle, biri (nefsin) diğeri (nefsinin) tabiridir. Bunları düşün, ayır sonra okumaya devam et. Nefis vardır.

Allah bunu halketmiştir ve serbest bırakmıştır. (Nefsin) iyi ve kötü ne ise onun arasında dolaşan arzular hareketlerdir…

Menfaat hisleriyle insan bilmeden (nefsin) esareti altında kalır.

(Nefsinin) demedik dikkat…

Herşeyi Hak’ka nefse bağlama. (Nefsine) bağla. Serbest bırakıldığın ve iradeye sahip olduğundan ötürü kabahatı kendi üzerine al.

Âdem cennetden çıkarıldı. Bu Allah’ın muradı.

Âdem onu (nefsine) bağladı. Sonra afvedildi.

Kaza ve kader kanununda yani levhi mahfuzda ilmi ilâhi ile yazılı her şeyin nasıl olacağını ve mevcudatda vukua gelen her şuunun Allah’ın külli hükmü olduğunu bilmektir.

Kazâ, mukadderatın bilmediğimiz yokluktan fiil sahasına ve zuhura çıkması demektir kazâ. Burada nefsin bu mukadderata bağlı olduğunu unutmamalıdır.

Onun için nefsinin hareketlerine dikkat etmek ve onda husule gelecek herhangi bir değişikliği kendi kusuru ve iyiliği olarak kabullenmesi lâzımdır. Burası çok mühimdir tekrar tekrar oku.

Abdulkadir Geylani’ye sormuşlar: Veli zina eder mi? (Kaderinde varsa eder)… Veli ahlâkı ile imanı ile üstün insan demektir. Kendini masum bilen zaten veli olamaz. Burada nefsi inkâr vardır. Nefis Allahın yarattığı bütün yaratıklara şamil gizli bir kanun halinde câri serbest arzular. Duygular . Hareketlerdir.

O halde kazâ: Beş parmaklı bir şahısdır.

Bir şeyden kâm almak isterse parinağının ikisi ile gözünü kapar. İkisi ile de kulaklarını tıkar. Bir parmağıyla da dudağı üzerine koyarak (Sus) der.

Sezmek, seziş: Bir hakikatın mevcudiyetinin vermezse de en büyük delilidir.

Doğruluk, kâinat nizamına uyuş,

Adalet her şeyin bir ahlâk ve doğru olarak sapmadan işlemesine uyuş

İnsan hem maddesi, duyguları ve ruhi hamulesiyle kainatın küçük bir modeli…

Maddei vardır ışılarıyla, atomlarıyla molekülleriyle elektrikiyetiyle proton ve nötronlarıyla fizik ve kimyasıyla her şeyiyle…

Manası iç dünyası vardır. Süs. Şuur. Zekâ. Duyguları ve dehasıyla…

Maddesi dışında, madde ötesi içinde ve güzelliklerinde herşeyi sevmesinde…

O halde cesedinle dünyada, gönlün ile sonsuzluğun maddenin ötesinde ol. (En güzel isimler O’nundur) ayet. Ne demektir.

Onlarla dua edin. Âyet. .

Dr.M.Derman(k.s)